UTP English for
University Test Preparation

Prepare strong English capital
for the university path


Nội dung học tích hợp chương trình tiếng Anh luyện thi IELTS, tiếng Anh luyện thi đại học trong nước và tiếng Anh tương tác

Integrating IELTS preparation program, English for exam preparation and interactive English

Kế hoạch học tập riêng biệt cho từng học viên

Personalized study plan for each student

Xây dựng kế hoạch học tập riêng biệt cho từng học viên nhằm phát huy tố chất tốt nhất

Develop a personal learning plan for each student to ehance the best quality


Introduction

Study Roadmap

Level
Hours
Weeks
IELTS
UTP 1, 278 hours/course13 weeks/course 
UTP 3, 478 hours/course13 weeks/course 
UTP 5, 678 hours/course13 weeks/course5.0 - 5.5
UTP 778 hours/course13 weeks/course6.0 - 6.5
UTP 848 hours/course12 weeks/course7+

Language Link Vietnam
Diary

Let's meet our parents and students!


Gallery


Partnership  

Partnership