Tiddly Link English for Very Young Learners

Learning English
like native children


Lồng ghép phương pháp giáo dục Montessori

Integrating Montessori
education methods

Hoạt động thể chất (TPR) và phương pháp kể chuyện (Story telling)

Total physical response
and Story telling

Phương pháp ghép vần (Phonics)

Phonics

Phát triển trí thông minh cảm xúc EQ

Develop EQ


Introduction

Study Roadmap

Level
Hours
Weeks
Tiddly Link 180 hours/course20 weeks/course
Tiddly Link 280 hours/course20 weeks/course
Tiddly Link 380 hours/course20 weeks/course
Tiddly Link 480 hours/course20 weeks/course
Tiddly Link 580 hours/course20 weeks/course

Language Link Vietnam
Diary

Let's meet our parents and students!


Gallery


Partnership  

Partnership